ഭാരവാഹികൾ

BASHEER SHARQI

General Convenor

M.E NOWFAL

General secretary

SHIHABUDHEEN.TK

Assistant Convener

ASIFALI P.K.

Joint Secretary

SHAMEER V.I.

Convener Disaster management

SHABEER AHMED

Training Convener

ISMAIL.K.K

PR Secretary

FAIZAL P.

Secretary, Media

MUHAMMED P.P

SRW convener

ഗവേണിംഗ് ബോഡി അംഗങ്ങൾ

HAMSA KUNJU. N.I.

ABDUL KAREEM. M

YOUSUF EI

SHARAFUDHEEN. P

MUHAMMED ASHRAF P

AMEER ABDUL SALAM

Mk Muhammed Ali

Patron

M.I.Abdul Azeez

Chief Patron