മരം വീണ് ഗതാഗത തടസ്സം

ആലുവ: പുറയാർ റോഡിൽ വലിയ മരം വീണ് ഗതാഗത തടസ്സം നേരിട്ടപ്പോൾ IRW ടീം, മറ്റ് സന്നദ്ധ വളണ്ടിയർമാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് മരം മുറിച്ച് മാറ്റി ഗതാഗതം പുനസ്ഥാപിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *