കമ്പനി കുന്ന് പ്രദേശത്തേക്ക് റോഡ് നിർമിച്ചു

കൊല്ലം:കുളത്തുപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ ചോഴിയകോട് മൈലമൂട് വാർഡിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി വഴിയില്ലാതെ പ്രയാസത്തിലായിരുന്ന കമ്പനിക്കുന്ന് നിവാസികൾക്ക് പ്രദേശത്തേക്ക് ഐഡിയൽ റിലീഫ് വിംഗ് (IRW) കൊല്ലം യൂണിറ്റിൻ്റെ ആഭ്യമുഖ്യത്തിൽ റോഡ് നിർമിച്ചു. IRW വളണ്ടിയർമാർ, വാർഡ് മെമ്പർ ഉദയകുമാർ, നാട്ടുകാർ അടക്കം നിരവധി പേർ സേവനപ്രവത്തനത്തി പങ്കാളികളായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *