കാലവർഷം ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നു

കാലവർഷം ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നു

ദുരന്തനിവാരണ രംഗത്ത് 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തന സജ്ജമായി കൈത്താങ്ങാകുവാൻ തയ്യാറെടുപ്പോടെ #IRW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *